RegulaminREGULAMIN


I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sporządzania i przesyłania wycen, zamawiania próbek/prototypów, składania zamówień, składania reklamacji, zwrotu towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Agencja Reklamowa Point Marcin Chmielewski z siedzibą w Lublinie przy ul. Pogodnej 34a/11, 20-337 Lublin, zwaną dalej Agencja Point, a podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony agencjapoint.pl jest firma Agencja Reklamowa Point Marcin Chmielewski z siedzibą w Lublinie przy ul. Pogodnej 34a/11, 20-337 Lublin, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina. NIP: 9462594240, REGON: 383983796. Numer konta bankowego: PL 73 1020 3150 0000 3202 0117 0919 (PKO BP).
1.3. Definicje:
a) Witryna – strona internetowa agencjapoint.pl dostępna pod adresem www.agencjapoint.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
c) Sprzedawca – Agencja Point – Agencja Reklamowa Point Marcin Chmielewski z siedzibą w Lublinie przy ul. Pogodnej 34a/11, 20-337 Lublin, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina. NIP: 9462594240, REGON: 383983796.
d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Instytucja Państwowa wyposażona w zdolność do czynności prawnych lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Agencję Point. Czynności w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem witryny czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
e) Formularz zamówienia – formularz, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia i jego realizację.
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu z oferty Agencji Point, pomiędzy Klientem a Agencją Point (Sprzedawcą).
g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana w języku polskim.
h) Produkt – dostępna w Witrynie lub w ofercie Agencji Point rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Agencją Point.
i) Wycena – wiadomość e-mail, zawierająca interesujące klienta Produkty i Usługi, wraz z ich cenami netto. Może zawierać również informację o możliwym terminie realizacji, wycenionej technice znakowania i innych istotnych dla oferty aspektach.
j) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Agencję Point, polegająca na umożliwieniu zainteresowanemu Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Witryną i ogólną działalnością Agencji Point. Zgoda wyrażona na otrzymywanie wiadomości e-mail przez Agencję Point udzielana jest na stronie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Cofnięcie zgody może nastąpić przez napisanie wiadomości e-mail na adres: biuro@agencjapoint.pl.
k) Znakowanie – nanoszenie indywidualnego znaku/napisu/logo lub innych elementów, za pomocą dobranej do danego produktu techniki (np. tampodruk, sitodruk, haft, grawer i inne).
1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.agencjapoint, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.5. Podpisanie formularza zamówienia lub złożenie zamówienia drogą mailową jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
1.6. Do korzystania ze strony internetowej www.agencjapoint.pl niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłania wycen

2.1. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług Agencji Point. Wycena ważna jest przez okres 5 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Agencja Point zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi bez podania przyczyny.
2.2. Agencja Point zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek/prototypów

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek produktów z oferty Agencji Point.
3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane Klientowi po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty.
3.3. Przed realizacją zamówienia ze znakowaniem (nadruk lub inna metoda znakowania) Klient ma prawo do zamówienia prototypu, jeśli dana technika znakowania oraz produkt na to pozwalają. Przy zamówieniu bez znakowania Klient również ma prawo zamówienia produktu próbnego, w celu oceny jego jakości oraz skonfrontowania go z własnymi oczekiwaniami i sprawdzenia parametrów, które nie są opisane na stronie. Prototyp ze znakowaniem jest płatny (cena w zależności od techniki znakowania oraz rodzaju produktu) i ma na celu pokazanie próbnego znakowania. Bez wykonania prototypu Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji znakowania np. ze względu na odbieganie kolorów od widocznych na ekranie, inne wyobrażenie na temat efektu końcowego czy też jakiekolwiek inne cechy znakowania lub samego produktu, które nie są uszkodzeniem - ponieważ tylko prototyp może pokazać rzeczywiste wartości wynikające ze specyfiki danej techniki znakowania w połączeniu z podłożem, na którym wykonywane jest znakowanie oraz możliwościami maszyny, która wykonuje znakowanie a także przedstawić na żywo materiały, z jakich wykonany jest dany produkt. Kolory Pantone lub inne wartości kolorystyczne mogą wyjść różnie na różnych podłożach, w różnych technikach znakowania a także na różnych maszynach znakujących. Dopasowywanie danej wartości kolorystycznej (na przykład w druku sublimacyjnym lub innym) do wyglądu danego koloru Pantone również może wiązać się z różnicami, ponieważ druk sublimacyjny oraz niektóre inne techniki znakowania wykorzystujące metodę full color korzystają z innych palet kolorystycznych i całkowite wpasowanie się w kolor Pantone nie jest możliwe. Klient składając zamówienie bez prototypu ma świadomość i akceptuje fakt, iż wartości kolorystyczne naniesione różnymi technikami znakowania mogą odbiegać/być różne od tych przedstawionych na ekranie. Mogą wystąpić również przesunięcia w umiejscowieniu nadruku (w stosunku do wizualizacji poglądowej oraz biorąc pod uwagę umiejscowienie porównawcze na poszczególnych egzemplarzach). Poszczególne egzemplarze danego produktu również mogą odbiegać od siebie wymiarem czy odcieniem, w zależności od partii produkcyjnej oraz materiału, z jakiego zostały wykonane.
Zdjęcia/grafiki prezentujące produkty na stronie internetowej Agencji Point oraz w innych materiałach mają charakter poglądowy.

IV Warunki składania zamówień

4.1. Klientami Agencji Point mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażone w zdolność do czynności prawnych.
4.2. Do realizacji zamówienia przedstawiciel Agencji Point przystąpi tylko wówczas, gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer, nazwa lub dokładne wskazanie artykułu, kolor, rozmiar, ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Agencji Point (chyba, że zamówienie ma zostać zrealizowane z fakturą terminową, wtedy faktura wystawiana jest po wysyłce zamówienia).
Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie jest możliwe.
4.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia wszystkich warunków z punktu 4.2. oraz akceptacji finalnej wizualizacji poglądowej, w przypadku wykonywania takiej przez Agencję Point.
a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych – np. przy zaksięgowaniu wpłaty na koncie i akceptacji wizualizacji w środę po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od czwartku.
4.4. Agencja Point nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 3 dni robocze.
4.5. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest równoznaczne z zawarciem umowy.
4.6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.
4.7. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta na adres z faktury VAT.
4.8. Po akceptacji wizualizacji nie ma możliwości zmian w projekcie, za wszelkie zaakceptowane na wizualizacji błędy/odstępstwa odpowiada wtedy Klient, bez względu na to z jakiej przyczyny powstały.

V Zasady składania reklamacji

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń produktu, do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z osobą obsługującą zamówienie.
5.2 Towary oferowane w ofercie Agencji Point nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).
5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż do siedmiu dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
5.4. Klient ma prawo reklamować wyłącznie wadliwe znakowanie (np. niepełny nadruk) lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona. Bez wykonania prototypu Klient nie ma prawa reklamować specyfiki, kolorystyki oraz umiejscowienia nadruku (pkt. 3.3.) a także innych aspektów dotyczących np. innego wyobrażenia na temat funkcjonalności produktu. Nie mogą podlegać reklamacji również cechy produktu, które według wyobrażenia Klienta miały być inne niż w rzeczywistości - pokazać to może jedynie prototyp/próbny egzemplarz.
5.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, uszkodzona część towaru lub towar z wadliwym znakowaniem, którego dotyczy reklamacja jest wymieniany na nowy, bez wad/znakowanie jest poprawiane/udzielany jest rabat na zamówienie (za porozumieniem stron). Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanej części zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta, jeśli nie ma możliwości poprawy znakowania lub wymiany towaru na nowy, bez wad.
5.6. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na produkcie w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze Klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.
5.7 W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu towaru, Agencja Point nie ponosi za to odpowiedzialności. Każda przesyłka powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera/osoby doręczającej. Ewentualne braki w przesyłkach lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone za pomocą protokołu sporządzonego razem z osobą dostarczającą zamówienie. Za braki/uszkodzenia powstałe podczas transportu przez zewnętrzną firmę (np. kurierską) Agencja Point nie ponosi odpowiedzialności.

VI Zwrot towaru lub rezygnacja z zamówienia

6.1. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Agencję Point związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności i nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, również zostanie obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru.
6.2. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z punktem 4.2.

VII Płatności

7.1. Ceny podane na stronie www.agencjapoint.pl oraz w przygotowywanych ofertach wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Dodatkowo, na stronie internetowej Agencji Point podane są „ceny od”, czyli wartości obowiązujące przy zamówieniu większych nakładów, różnych w zależności od produktu (nie jest podane dla jakich nakładów obliczana jest dana cena). Ceny te mogą się więc różnić w zależności od zamawianego nakładu. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia, a także kosztów znakowania produktów, które są ustalane indywidualnie.
7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Point, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Agencję Point wyłącznie w celu świadczenia usług, takich jak kontakt z Klientem, przygotowywanie ofert i zamówień oraz przesyłanie informacji o ofercie Agencji Point.
8.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Agencji Point.
8.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.agencjapoint.pl.

IX Ochrona praw autorskich

9.1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie www.agencjapoint.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Agencji Point.
9.2. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania jakichkolwiek materiałów i treści ze strony www.agencjapoint.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych i handlowych.
9.3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Agencji Point jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://agencjapoint.pl/regulamin. Na żądanie Klienta Regulamin może zostać wysłany pocztą elektroniczną lub wydrukowany i przekazywany osobiście.
10.2 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Lublinie.
10.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.
10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2019 roku.